(1643) MUỐN ĐẠT THÀNH CÔNG

(1643) MUỐN ĐẠT THÀNH CÔNG
Ôm mộng cao xa dể vướng sầu,
Người xưa nhắc nhở  đã từ lâu;
Tương lai muốn đạt thành công lớn,
Lười luyện chí tài chẳng được đâu!
Phương Minh (9/1965)
1727(1643, A57, B27)

bình luận

bình luận