(1542) KẾT THÀNH PHE NHÓM

(1542) KẾT THÀNH PHE NHÓM
Kết thành phe nhóm là bình thường,
Tuỳ cách họ làm, phân : ghét, thương!
Ghét những nhóm chỉ ham thụ hưởng,
Nhóm lo cống hiến phải tuyên dương!
Phương Minh (12/2010)

 1624(1542, A55, B27)

bình luận

bình luận