(1642) MAU QUÊN LỜI CHÚC

(1642) MAU QUÊN LỜI CHÚC
Lễ, Tết loài người quen chúc nhau:
Sống lâu, vui, khỏe, hưởng sang giàu,…
Lời hay, ý tốt thi nhau chúc,
Chúc rồi phần lớn lại quên mau!
Phương Minh(12/2016)
1726(1642, A57, B27)

*2016:  24/12(526)

bình luận

bình luận