(1620) SAY MEN ĐỜI

(1620) SAY MEN ĐỜI
Men đời ai cũng quá ham say?
Dù sướng, khổ, buồn, vui,…đổi thay;
Say cứ say sao cho đời lợi,
Hại đời nhân cách giảm càng gay!
Phương Minh (10/1996)
1704(1620, A57, B27)

*2017: 7/1(538)

bình luận

bình luận