(1627) DÂN CHƯA THẤY LỢI

(1627) DÂN CHƯA THẤY LỢI
Dân luôn quan trọng thuộc hàng đầu,
Nghịch ý dân là chẳng được đâu!
Những chủ trương dân chưa thấy lợi,
Ép dân làm, dân thuận, còn lâu!
Phương Minh(10/1977)
1711(1627, A57, B27)

bình luận

bình luận