(1625) NẾU KHÔNG TỈNH NGỘ

(1625) NẾU KHÔNG TỈNH NGỘ
Lòng ác, tham làm quan xấu, hư,
Việc công xem nhẹ, nặng riêng tư!
Nếu không tỉnh ngộ, dừng tay lại,
Khó khỏi vào lao gỡ lịch đừ!
Phương Minh(10/1997)
1709(1625, A57, B27)

bình luận

bình luận