(1613) CÀNG DỂ LỘ HÈN

Có lắm người lòng dạ nhỏ nhen,
Lừa trên, ép dưới để giành khen;
Được khen nhiều huênh hoang tự đắc,
Có biết đâu càng dễ lộ hèn!
Phương Minh (12/1995)
1696(1613, A56, B27)

bình luận

bình luận