(1609) TIN VÀO BƯỚC TIẾN

Vững tin vào bước tiến ngày mai,
Đường đến thành công chọn chẳng sai;
Nước Việt Nam từng bước đạt đến,
Văn minh, ổn định,… rực tương lai
Phương Minh (12/1979)
1692(1609, A56, B27)

bình luận

bình luận