(1602) CỨ VIỆC ĐI!

Đã chọn đúng đường, cứ việc đi!
Gian lao, trở ngại chẳng nề chi!
Lợi dân, ích nước là trên hết,
Tổ quốc cần, ta còn ngại gì?!
Phương Minh (9/1974)
1685(1602, A56, B27)

bình luận

bình luận