(1600) CHỌN THEO SỞ THÍCH

Sở thích lợi đời cứ bám đeo,
Thứ nào không lợi chẳng thèm theo;
Những gương hay, tốt luôn tìm học,
Nhân nghĩa làm sao đến nổi nghèo?!
Phương Minh (11/2010)
 1683(1600, A56, B27)
*2017 : 1/11

bình luận

bình luận