(1498) ĐỪNG VỘI TIN!

(1498) ĐỪNG VỘI TIN!
Gái sắc càng nhiều trai bám theo,
Trai tài thường lắm gái ham đeo;
Tình yêu duy nhất làm sao có?
Càng vội tin càng dễ mắc eo!
Phương Minh (4/1985)

bình luận

bình luận