(1496) COI CHỪNG LAO ĐAO!

(1496) COI CHỪNG LAO ĐAO!
Bùa lưỡi, tức tem giấy, dính vào,
Cuộc đời chắc chắn gặp lao đao!
Đó là một loại ma túy mới,
Tạo ảo giác, gây tai hại cao!
Phương Minh (9/2016)

*2016: 21/9 (474)


bình luận

bình luận