(1485) PHỤC TÀI NGƯỜI

(1485) PHỤC TÀI NGƯỜI
Người nói, nghỉ nhiều điều đúng, hay,
Dù không hợp ý người thời nay;
Những ai hiểu được tài năng họ,
Đều tỏ lòng khâm phục họ ngay!
Phương Minh (7/1978)

 

 

bình luận

bình luận