(1481) CHỌN LỐI SỐNG

(1481) CHỌN LỐI SỐNG
Chọn lối sống luôn làm lợi đời,
Là nhờ lòng, óc sáng ngời ngời;
Vì dân nước, góp phần không nệ,
Càng dể tạo nhân cách tuyệt vời!
Phương Minh (12/1977)

*2017 : 15/10

bình luận

bình luận