(1479) HẠI DÂN, NƯỚC

(1479) HẠI DÂN, NƯỚC
Do dốt, dở làm càn,… khổ dân,
Hoặc bày vẻ khiến nước nghèo dần;
Đó là hai tội vô cùng lớn,
Trị thẳng tay là việc tối cần!
Phương Minh (9/1982)

bình luận

bình luận