(1557) TÀI VÀ TÂM

(1557) TÀI VÀ TÂM
Một chữ tâm bằng ba chữ tài,
Lời Nguyễn Du từng nói chẳng sai!
Có nhiều tài mà tâm không có,
Thật khó mà không tạo họa tai!
Phương Minh (4/1985)

1639(1557, A55, B27)

*2016 : 29/10 (486)

*2017 : 1/11

bình luận

bình luận