(1441) CHIẾN SĨ VIỆT NAM

(1441) CHIẾN SĨ VIỆT NAM
Sẵn sàng giữ nước, chí kiên cường,
Đói phó mọi tình huống bất thường;
Chiến sĩ Việt Nam luôn bất khuất,
Trọn đời sống, chết vì quê hương!
Phương Minh (4/1979)

 

 

 

 

 

bình luận

bình luận