(1429) TRỊ THẲNG TAY

(1429) TRỊ THẲNG TAY
Tham nhũng, quan liêu,… trị thẳng tay,
Uy quan trên chắc chắn tăng ngay!
Nếu còn dung dưỡng, không nghiêm trị,
Dân mất lòng tin phiền phức thay!
Phương Minh (9/1999)

 

 

bình luận

bình luận