(1428) LẬM BẠC BÀI

(1428) LẬM BẠC BÀI
Lậm bạc bài, muốn bỏ, khó thay!
Đổi đời, nhờ đến nó, càng gay!
Chuyển qua cá độ càng nguy khốn,
Bại sản, tán gia, … nghèo khổ ngay!
Phương Minh (9/1999)

*2016 : 3/6 (402)

 

 

bình luận

bình luận