(1420) DÂN LỢI VÀ DÂN AN

(1420) DÂN LỢI VÀ DÂN AN
Quan làm dân lợi và dân an,
Chắc chắn đời dân hạnh phúc tràn!
Tin tưởng quan vì dân thật dạ.
Dân vì lợi nước quyết theo quan!
Phương Minh (3/2016)

*2016 : 22/4 (323)

 

 

bình luận

bình luận