(1412) “CÓ CHÍ THÌ NÊN”

(1412) “CÓ CHÍ THÌ NÊN”
Vạch sẳn cho con một hướng đi,
Mong con theo đuổi chẳng nề chi!
Thành công, thất bại do con cả,
“Có chí thì nên” chẳng khó gì?!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận