(1408) TIN PHONG THỦY

(1408) TIN PHONG THỦY
Tin thầy phong thủy là lầm liền,
Họ vẻ bày ra lắm chuyện phiền!
Ai quá tin cũng đều bị thiệt?
Ít ra là cũng tốn hao tiền?!
Phương Minh (6/1987)

*2016 : 4/6 (402)

 

bình luận

bình luận