(1407) TIN BÓI TOÁN

(1407) TIN BÓI TOÁN
Vợ tuổi Dần, chồng chết hết sao?
Mê tín dị đoan được chi nào?!
Quá tin bói toán càng nguy khốn,
Họa rước vào thân ắt phải cao!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận