(1395) “VÌ DÂN HÀNH ĐỘNG”

(1395) “VÌ DÂN HÀNH ĐỘNG”
Vì dân hành động” luôn cần thay,
Làm, nói đi đôi mới thật hay!
Việc lợi dân quan làm tận lực,
Dân đồng tâm ủng hộ quan ngay!
Phương Minh (19/2/2016)

*2016 : 19/2 (313)

 

bình luận

bình luận