(1394) THƯỜNG ĐỘNG NÃO

(1394) THƯỜNG ĐỘNG NÃO
Thường
động não tim, óc mở ra,
Giúp tầm nhìn, hiểu cứ dần xa;
Được thêm trì chí, tiên lượng giỏi,
Gặp khó khăn càng dễ vượt qua!
Phương Minh (3/1965)

*2017: 9/2(565) 

 

bình luận

bình luận