(1344**) NẶNG VIỆC RIÊNG TƯ

(1344**) NẶNG VIỆC RIÊNG TƯ
Những người xem nặng việc riêng tư,
Khi có chức quyền càng dể hư!
Vơ vét, bon chen và đấu đá,
Dừng chân gở lịch càng thêm đừ!
Phương Minh (10/1992)

*2015 :

 

bình luận

bình luận