(1339) QUEN CHÚC NHAU

(1339) QUEN CHÚC NHAU
Năm mới người đời quen chúc nhau,
Chúc luôn khỏe mạnh, sống sang giàu,…
Phần đông quên chúc điều nhân nghĩa,
Đạo đức làm sao chẳng giảm mau?!
Phương Minh (12/1986)

*2015 :29/12 (299)

*2016 :3o/12 (532)

bình luận

bình luận