*(1337 – A42) TRỊ QUÂN XÂM LƯỢC

*(1337 – A42) TRỊ QUÂN XÂM LƯỢC
Độc lập, dự do dần mất rồi,
Vì quân Mỹ : Bắc, Nam phân đôi!
Đời dân khốn khổ thêm chồng chất,
Vận nước thăng trầm cứ nỗi trôi.
Đòi tự do toàn dân nổi dậy,
Giành dân chủ cả nước bùng sôi;
Bốn ngàn năm sừ nung truyền thống,
Đánh đến ngày quân Mỹ cút thôi!
Phương Minh (7/1965)

*2015 :

 

 

bình luận

bình luận