*(0109 – A12) Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN

*(0109 – A12) Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
Nguyện vọng toàn dân muốn ấm no,
Đảng ta lảnh đạo phải sao cho :
Tài nguyên sớm tạo nguồn vui lớn,
Nhân lực mau thành sức mạnh to.
Hạnh phúc xây trên nền độc lập,
Hùng cường dựng dưới mái tự do!
Lòng dân, ý Đảng luôn phù hợp,
Dân muốn, bao giờ Đảng cũng lo !
(10/1975).

3/5 (159), 1/9 (244), 21/12 (296) – *2016 : 3/5 (352)

*2017 : 3/5 (559)

bình luận

bình luận