(1322) TẠO NGUỒN HẠNH PHÚC

(1322) TẠO NGUỒN HẠNH PHÚC
Lười làm muốn hưởng chẳng nên đâu,
Hốt của người gây tội ngút đầu!
Lao động nuôi thân, góp công sức…
Xây đời, hạnh phúc hưởng bền lâu!
Phương Minh
(11/1996)

 

 

bình luận

bình luận