(1270) MÊ CHƠI ĐỀ

(1270) MÊ CHƠI ĐỀ
Nhiều người lậm tật mê chơi đề,
Cạn túi vẫn mê khổ thảm thê!
Cứ tưởng chơi đề dể trúng lắm,
Ngờ đâu sạt nghiệp lắm người chê!
Phương Minh 
(5/1984)

 

 

 

 

bình luận

bình luận