(0087**) TIN THẦY BÓI

(0087**) TIN THẦY BÓI
Không tin thầy thuốc, tin thầy bói,
Thiệt hại sinh ra khỏi phải nói;
Có bệnh không tìm thầy thuốc ngay,
Dễ gì mạng sống chẳng le lói?!
(8/1969)

*2016 : 17/5 (383)


bình luận

bình luận