(1775) TIỄN QUAN VỀ

Tiễn quan, dân thấy vui hay buồn?
Lòng khấp khởi mừng hoặc lệ tuôn?
Tùy thuộc việc quan làm đó nhé!
Ghét, thương gì cũng nhớ quan luôn!
Phương Minh (9/1978)
1775(1675, A73, B27)

bình luận

bình luận