(0947) CHỌN THỨ ĐỂ CHƠI

 

(0947) CHỌN THỨ ĐỂ CHƠI
Ham vui chọn thứ để mà chơi,
Ma túy dính vào càng hại đời!
Cá độ, bạc bài,…và nhậu nhẹt,
Thứ nào cũng phải tránh ai ơi!
Phương Minh (5/2005)

bình luận

bình luận