(0664) ĐÓNG GÓP CÔNG LAO

(0664) ĐÓNG GÓP CÔNG LAO
Nếu muốn người đời chẳng ghét, khinh,
Mình đâu thể sống cho riêng mình!
Mọi người cần phải vì dân, nước,
Đóng góp công lao thật chí tình!
Phương Minh (5/1978)

bình luận

bình luận