(0133) NỊNH VÀ THÍCH NỊNH

(0133) NỊNH VÀ THÍCH NỊNH
Nịnh và thích nịnh đều thường tình,
Đừng quá nặng lời khi phẩm bình!
Phần lớn thường nhân ai cũng nhiễm,
Hồ đồ, trơ  trẽn mới nên khinh!
(5/1979)

*2016 : 7/6 (405)

bình luận

bình luận