(0512) KHOE NHÂN QUYỀN

(0512) KHOE NHÂN QUYỀN
Nhân quyền vi phạm đứng hàng đầu,
Hiếp nước người ai sánh kịp đâu?
Sao Mỹ cứ luôn luôn lớn tiếng,
Khoe nhân quyền… lại tạo hận sâu?!
(9/2012)

bình luận

bình luận