(0303) NÊN THƯỜNG NÓI

(0303) NÊN THƯỜNG NÓI
Thường nói xin lổi và cảm ơn,
Khiến người khác dể cảm thông hơn;
Nếu ai còn ngại, không thường nói,
Sao khỏi gây lắm chuyện trách, hờn?!
Phương Minh (4/1987)

bình luận

bình luận