(1840) TẠO NGHIỆP HƯỞNG CHUNG

(1840) TẠO NGHIỆP HƯỞNG CHUNG
Do ham lấy vợ hoặc chồng giàu,
Khi chợt tỉnh rồi mới thấy đau!
Ôm mộng ngồi không mà hưởng của,
Sao bằng tạo nghiệp hưởng chung sau?!
Phương Minh (4/2022)

bình luận

bình luận