(1824) RỮA MẮT

Rữa mắt không gì bằng ngắm hoa,
Óc, lòng bừng sáng, hứng trào ra!
Thường nhân ai cũng như ai cả,
Do tính trời sinh khiến vậy mả!
(9/1965)
1824 (1724, A73, A27)
 
(Bài thơ vừa mới được tìm lại : 13/12/2019)
 

bình luận

bình luận