(1801) DÂN LẦM LỜI QUAN

Quan nói làm dân cứ hiểu sai,
Phải truy tận gốc xem do ai?!
Khi lời nói cho từ quan lớn,
Dân hiểu lầm càng lắm họa tai?!
Phương Minh  (8/1986)
1801 (1701,A73, B27)

bình luận

bình luận