(1791) DÂN NHÌN QUAN LÀM

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Quan tâm toàn những việc cỏn con,
Trách nhiệm vì dân khó giữ tròn;
Những việc dân cần, làm chiếu lệ,
Uy quan trên thật khó lòng còn!
Phương Minh (6/2013)
1791 (1691, A73, B27)

bình luận

bình luận