(1770) MỞ RỘNG VÒNG TAY

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Vòng tay mở rộng trong tình thương,
Tạo lắm nguồn vui khó thể lường;
Hạnh phúc tăng theo vòng tay mở,
Trần gian nào khác với thiên đường!
Phương Minh (5/1998)
1770(1670, A73, B27)
*2017 : 6/8, 3/11

bình luận

bình luận