*(1755) HAM TRÈO CAO

Đức, tài đều thiếu ham trèo cao,
Đạt được ước mơ khó biết bao!
Thủ đoạn ác, tham không tận dụng.
Cam đành chấp nhận thảm bại sao?!
Phương Minh (9/1983)

1755(1655, A72, B27)

bình luận

bình luận