(1552) CHUNG HƯỞNG PHỒN VINH

(1552) CHUNG HƯỞNG PHỒN VINH
Thủ đô, thành, tĩnh so thôn quê,
Mức độ phồn vinh chênh lệch ghê;
Phát triển sao cho giảm khoảng cách,
Phồn vinh chung hưởng dân càng mê!
Phương Minh (9/1995)

1634(1552, A55, B27)

bình luận

bình luận