(1646) HƯỞNG CHÂN HẠNH PHÚC

(1646) HƯỞNG CHÂN HẠNH PHÚC
Hòa bình, thịnh vượng khắp năm châu,
Lễ, tết chẳng cần ai chúc đâu!
Chân hạnh phúc không mong vẫn có,
Toàn nhân loại thụ hưởng bền lâu!
Phương Minh (12/2000)
1731(1646, A58, B27)

bình luận

bình luận