(1641) THỦ SẴN PHONG BÌ

(1641) THỦ SẴN PHONG BÌ
Vào nằm viện thủ sẵn phong bì,
Chuyện ấy thời nay ai  lạ gì?!
Tệ nạn nầy không kiên quyết dẹp,
Uy quan trên cứ giảm dần đi!
Phương Minh(12/2016)
1725(1641, A57, B27)

 

bình luận

bình luận