(1634) QUAN HỆ THẦY TRÒ

(1634) QUAN HỆ THẦY TRÒ
Thầy phải ra thầy, trò xứng trò,
Chân tình quan hệ lợi càng to;
Nếu trên thực tế không như thế,
Xã hội, gia đình thêm nặng lo!
Phương Minh(11/1987)
1718(1634, A57, B27)

bình luận

bình luận