(1629) DÂN RẤT HAM

(1629) DÂN RẤT HAM
Việc lợi nước, quan kiên quyết làm,
Dân theo quan, khổ vẫn đành cam!
Vì khi nước lợi, dân càng lợi,
Sáng rực tương lai, dân rất ham!
Phương Minh(10/1977)
1713(1629, A57, B27)

bình luận

bình luận