(1626) CẢ ĐỜI VÌ NƯỚC

(1626) CẢ ĐỜI VÌ NƯỚC
Cả đời vì nước tiếng đồn xa,
Nhân cách quan dần tỏa sáng ra!
Lịch sử ghi công, dân nhớ mãi,
Danh thơm lan rộng khắp sơn hà!
Phương Minh(10/1977)
1710(1626, A57, B27)

bình luận

bình luận